home Blogs Índice Tags Xustiza

Índice

A inxustiza da xustiza e a escravitude
Di o artigo 14 da Constitución "Os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión opinión ou calquera outra condición ou circun[...]
penadopico.blogcindario.com - 14/Feb/2012, 08:01
1 artículo